Nekropola stećaka Kalufi u Krekovima | Plemenito

Nekropola stećaka Kalufi u Krekovima | Plemenito

Nekropola stećaka Kalufi u Krekovima


slike

Nekropola stećaka Kalufi u Krekovima
Nekropola stećaka Kalufi u Krekovima
Nekropola stećaka Kalufi u Krekovima
Nekropola stećaka Kalufi u Krekovima
Nekropola stećaka Kalufi u Krekovima
Nekropola stećaka Kalufi u Krekovima
Nekropola stećaka Kalufi u Krekovima
Nekropola stećaka Kalufi u Krekovima
Nekropola stećaka Kalufi u Krekovima
Nekropola stećaka Kalufi u Krekovima
Nekropola stećaka Kalufi u Krekovima

Nekropola Kalufi najveća je nekropola stećaka u Bosni i Hercegovini.  Broji 462 stećka, od čega 295 ploča, 150 sanduka, 3 sljemenjaka i 14 antičkih spolija u sekundarnoj upotrebi. Prostire se na površini od oko 18000 m 2. Stećci su klesani od krečnjaka boljeg kvaliteta, većinom pravilno oblikovani, ali ima primjeraka slabije obrade i čak amorfnih.

Osnovna orijentacija spomenika je zapad-istok, tj. sa otklonom sjeverozapad-jugoistok prema prirodnom pružanju terena. U pravcu sjever-jug, tj. sjeveroistok-jugozapad, orijentisano je svega 7 stećaka.

Ukrašeno je 14 ploča, 28 sanduka, 2 sljemenjaka, ukupno  44 spomenika.

Popis ukrašenih stećaka

1. Sanduk – na vodoravnoj strani mač.

2. Visoki sanduk - na vodoravnoj strani mač.

3. Ploča - na vodoravnoj strani mač.

4. Ploča – na vodoravnoj strani traka koja označava dvostruki grob.

5. Sanduk – na južnoj bočnoj strani polumjesec, a na sjevernoj bočnoj strani štit sa mačem.

6. Sanduk – na vodoravnoj strani štit sa mačem, a na istočnoj bočnoj strani tordirani vijenac.

7. Sanduk na postolju - na vodoravnoj strani tordirani vijenac.

8. Sanduk - na vodoravnoj strani mač i tordirani vijenac.

9. Visoki sanduk na postolju - na južnoj bočnoj strani štit sa mačem, a

na sjevernoj bočnoj strani konj.

10. Sanduk na postolju – na vodoravnoj strani štit sa mačem.

11. Prevaljen sanduk na postolju – na vodoravnoj strani štit sa mačem.

12. Sanduk - na vodoravnoj strani tordirani vijenac.

13. Visoki sanduk na postolju - na vodoravnoj strani tordirani vijenac, na sjevernoj bočnoj strani scena: jahač i ženska figura koja drži uzde. Na zapadnoj čeonoj strani nazire se figura muškarca sa kopljem.

14. Prevaljen sljemenjak na postolju – na vidljivoj bočnoj strani je ukrasni motiv štapa.

15. Ploča – na vodoravnoj strani su dva naporedo postavljena tordirana vijenca.

16. Sanduk – na vodoravnoj strani prikaz mača.

17. Sanduk – na vodoravnoj strani prikaz mača.

18. Sanduk – na vodoravnoj strani su dva motiva: štit sa mačem i rozeta u tordiranom vijencu.

19. Ploča – na vodoravnoj strani je rozeta.

20. Sanduk – na vodoravnoj strani je bordura od povijene lozice sa trolistovima.

21. Prevaljen visoki sanduk sa postoljem. Na svim uspravnim stranama ima friz od povijene lozice, a ispod njega stilizovane arkade.

22. Sanduk – na vodoravnoj strani tordirani vijenac.

23. Sanduk – na vodoravnoj strani je štit sa dvije kose prečke, a ispod njega je mač.

24. Ploča  – na vodoravnoj strani traka.

25. Sanduk (skliznuo) – na vodoravnoj strani motiv polumjeseca.

26. Ploča (skliznula na put) – na vodoravnoj strani traka.

27. Sanduk – na vodoravnoj strani jače istaknut plastični krug.

28. Utonula ploča – na vodoravnoj strani motiv polumjeseca.

29. Utonula ploča – na vodoravnoj strani urezan krst.

30. Dugačak i uzak sanduk - na vodoravnoj strani urezan je antropomorfni krst.

31. Sanduk – na vodoravnoj strani su motivi polumjeseca i rozete.

32. Sanduk – na vodoravnoj strani je motiv mača.

33. Nagnuti sanduk – na vodoravnoj strani prikaz mača.

34. Ploča – na vodoravnoj strani prikaz mača.

35. Ploča – na vodoravnoj strani urezan mač.

36. Ploča – na vodoravnoj strani tri poveće plastične polujabuke.

37. Ploča – na vodoravnoj strani dvije poveće plastične polujabuke.

38. Sanduk – na vodoravnoj strani motiv mača.

39. Ploča – na vodoravnoj strani je stilizovan krst čiji se uspravni krakovi završavaju motivom sidra.

40. Ploča – na vodoravnoj strani je stilizovan krst sa dva poprečna kraka. Gornji uspravni krak završava se motivom sidra. Ispod krsta su dva kružića i polumjesec.

41. Sanduk – na vodoravnoj strani su prikazi figure muškarca, štita sa mačem i polumjesec.

42. Visoki sljemenjak – na vrhu uspravnih strana ima friz u obliku obične plastične vrpce.

43. Djelimično okrnjen visoki sanduk. Na istočnoj, zapadnoj i sjevernoj strani je friz od povijene lozice sa trolistovima. Na zapadnoj čeonoj strani, ispod friza, je urezana scena lova na jelena, uokvirena tordiranom trakom. Na istočnoj  čeonoj strani je urezan veliki štit, a ispod njega mač. Na štitu je kosa pruga i polumjesec. Na sjevernoj bočnoj strani, uokvirena tordiranom trakom, je urezana scena turnira sa 4 viteza konjanika. Na južnoj bočnoj strani su dvije horizontalno postavljene scene. Dijeli ih tordirana traka. U gornjem dijelu  je urezana scena mješovitog kola. Donja scena prikazuje dvoboj vitezova na konjima. Između njih stoji žena koja pridržava uzde oba konja. Iza vitezova je po jedna muška figura sa kopljem.

44. Sanduk – na vodoravnoj strani je urezan motiv mača.

Ukrasi na nekropoli Kalufi su ograničeni na nekoliko motiva kao što su: statusni motivi -  mač, štit kao heraldički znak, mač i štap; od simboličnih motiva - rozeta, polumjesec, plastične polujabuke  i krst: obični, sa dvostrukim poprečnim krakom ili sidrom na završecima krakova, i antropomorfni. Od dekrorativnih motiva ponavljaju se tordirani vijenci i krugovi. Zastupljene bordure na nekoliko spomenika su u vidu tordirane trake ili povijene lozice sa trolistovima. Raspored motiva je vrlo pojednostavljen. Najčešće se javljaju na vodoravnoj strani ploča ili sanduka, sami, a ponekad u kombinaciji najviše da dva do tri motiva.

Arhitektonski motiv se javlja na jednom sanduku čije su sve uspravne plohe ukrašene “saracenskim” arkadama.

Ljudske figure pojavljuju se na 2 spomenika: br.13i 41- muška figura sa štitom i mačem. Najukrašeniji je sanduk br. 43 sa nekoliko urezanih scena: turnir, dvoboj, kolo i  lov.

Antički komadi se nalaze na istočnom rubnom području nekropole. Zastupljeni su 1 cipus, 7 ploča sa žljebovima, blokovi sa rupama za klanfe ili za olovo i ploče sa oštećenim profilima. Ne zna se tačno odakle su svi ti dijelovi dovučeni ni kakvim su zgradama pripadali. Antičko porijeklo se može odrediti na osnovu preciznog rada i rimskih mjera (Sergejevski, 1948., 56-57, spomenici br. 14 - 27).

Nekropola Kalufi se po odabiru i obradi ukrasnih motiva uklapa u ostale nekropole Nevesinjskog polja, ali i mnogo šire, u nekropole na području istočne Hercegovine XIV i XV vijeka. Kako se u blizini nalazi i mala nekropola Rajkov kamen sa krstačom, a krstača ima i na nekoliko lokaliteta u Nevesinjskom polju, nekropola u Krekovima je vjerovatno služila kao aktivno groblje i početkom XVI vijeka.

 

Izvr: Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Predsjedavajuća komisije Ljiljan Ševo; Objavljeno u „Službenom glasniku BiH“, broj 47/04.

PRIREDIO: Boris Radaković

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Stećci Mramorje